مشخصات و گواهینامه های منبع تغذیه

این بخش شامل نگاهی دقیق به ویژگیهای گوناگون یک منبع تغذیه میباشد. در حالیکه مشخص...

۰

ظرفیت و زمان پشتیبانی یوپی اس

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰

افزایش کیفیت برق ورودی توسط یو پی اس

اغلب (ولی نه تمام)ups ها نه تنها توان ذخیره را فراهم میکنند بلکه کیفیت برق ورودی...

۰

برگه مشخصات یو پی اس

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰

کنترل نرم افزار و سخت افزار یو پی اس

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰

نشانگرهای وضعیت یو پی اس

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰

خروجی های یو پی اس

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰

کلید اصلی یو پی اس (Main Power Switch)

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰
شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی