موضوع: سامانه‌­های قدرت بدون‌وقفه(UPS) - قسمت 5:UPS با خروجی DC- الزامات عملکرد و آزمون (ISIRI 7027-5)
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک

حجم فایل: 464KB

دانلود مقاله

موضوع: استاندارد سیستم‌های قدرت بدون‌وقفه(UPS) قسمت 4 - مقررات عمومی و ایمنی برای یوپی اس‌هایی که در فضای دسترسی محدود شده استفاده می‌شوند. (ISIRI 7027-4)
سال تصویب: 1392
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک

حجم فایل: 464KB

دانلود مقاله

موضوع: سامانه‌های قدرت بدون‌وقفه(UPS)- قسمت 3: روش تعیین کارایی و الزامات آزمون (ISIRI 7027-3)
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک

حجم فایل: 1.41MB

دانلود مقاله

موضوع: استاندارد سیستم‌های قدرت بدون‌وقفه(UPS) قسمت 2-1 - مقررات عمومی و ایمنی برای یوپی اس‌هایی که در فضای دسترسی محدود شده استفاده می‌شوند. (ISIRI 7027-1-2)
سال تصویب: 1386
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک

حجم فایل: 600KB

دانلود مقاله

موضوع: استاندارد سیستم‌های قدرت بدون‌وقفه(UPS) قسمت 1-1 - مقررات عمومی و ایمنی برای یوپی اس‌هایی که در فضای دسترسی محدود شده استفاده می‌شوند. (ISIRI 7027-1-1)
سال تصویب: 1386
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک

حجم فایل: 584KB

دانلود مقاله