دکتر فرزاد فطروسی
بنیان‌گذار و رئیس هیئت‌مدیره
مهندس ناصر نوری
مدیر عامل
دکتر حمیدرضا ریاحی
نائب رئیس هیئت‌مدیره
مهندس سعید عزیزی
معاونت تولید و پشتیبانی فنی