مرکز تحقیقات الکترونیک فطروسی بر بام تکنولوژی دنیا – قسمت دوم

شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی در برنامه پازل (شبکه افق)

مرکز تحقیقات الکترونیک فطروسی بر بام تکنولوژی دنیا – قسمت اول

مرکز تحقیقات فطروسی در شبکه پرس تی وی (Press TV)