معرفی مواد PCM

مواد PCM، موادى هستند که انرژى حرارتى را بر پایه انرژی‌هاى نهان ذوب و انجماد به صورت هوشمند در خود ذخیره کرده و در زمان مناسب دوباره به محیط باز می‌گردانند و با این کار محیط اطراف خود را مجبور می کنند که در درجه حرارت معینى موسوم به دماى پافشارى باقى بمانند. به عبارت دیگر با بهره‌گیری از این مواد می‌توان با انحراف درجه حرارت محیط از دمای پافشاری جلوگیری کرد.

شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی به یاری دانشمندان و نخبگان خود توانسته به تکنولوژی تولید مواد PCM دست پیدا کند و این مواد را از دمای پافشاری -30°C تا +600°C ، براساس نیاز مشتری تولید کند.

برخی از مواد PCM تولید شده