FE PCM58/421

مواد تغییر‌فازی FE PCM58/421 طی سال‌های اخیر، افزایش نشر گازهای گلخانه‌ای و نیز ...

FE PCM28/315

مواد تغییر‌فازی FE PCM28/315 طی سال‌های اخیر، افزایش نشر گازهای گلخانه‌ای و نیز ...

FE PCM24/310

مواد تغییرفازی FE PCM24/310 طی سال‌های اخیر، افزایش نشر گازهای گلخانه‌ای و نیز ا...

FE PCM21/300

مواد تغییرفازی FE PCM21/300 طی سال‌های اخیر، افزایش نشر گازهای گلخانه‌ای و نیز ا...

یوپی اس دیتاسنتری

یوپی اس دیتاسنترییوپی اس دیتاسنتری فطروسی الکترونیک، یکی از متراکم‌‎ترین سیستم...

یوپی اس سازمانی

یوپی اس سازمانیانواع یوپی اس سازمانی سبک با فناوری‎‌های مختلف 600VA – 10...

سیستم های صنعتی

انواع یوپی اس صنعتی یو‌پی اس صنعتی، بر‌اساس سفارش مشتری و در توان‌‎های بالا و با...

شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی