اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد

دکتر فرزاد فطروسیبنیان‌گذار و رئیس هیئت‌مدیرهمهندس ناصر نوریمدیر عاملمهندس سعید ...

ویدئوها و رسانه

مرکز تحقیقات الکترونیک فطروسی بر بام تکنولوژی دنیا – قسمت دوم ...

سوابق و فعالیت‌ها

شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی یک شرکت تحقیقاتی در زمینه الکترونیک قدرت است. طراح...

شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی