اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد

ویدئوها و رسانه

مرکز تحقیقات الکترونیک فطروسی بر بام تکنولوژی دنیا – قسمت دوم ...

سوابق و فعالیت‌ها

شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی یک شرکت تحقیقاتی در زمینه الکترونیک قدرت است. طراح...

شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی