قطع برق – خاموشی (blackout)

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰

افت ولتاژ لحظه ای

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰

اثرات ناشی از رعد و برق

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰

افزایش ولتاژ لحظه ای (Surge)

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰

اختلال الکترومغناطیسی (EMI)

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰

پارازیت خط

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰
شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی