آینده و بازار

 

تاسيسات بـزرگ CPV هنـوز عمليـاتی نشـده اسـت. تـا اوایـل سـال ۲۰۱۰ حـدود ۲۱ مگـاوات انـرژی الکتریکی از سيسـتمهای CPV گرفتـه شـده اسـت[Kurtz, 2009; Extance & Marquez, 2010]، کـه قسـمت زیـادی از آن (۱۳ مگـاوات) توسـط تکنولوژی HCPV بر اساس ماژولهای متمرکز کننده ای با لنزهای فرنـل توسـط شـرکت Amonix بـوده است. در ده سال اخير سهم توليد انرژی توسط سيستمهای با سطح تمرکـز پـایين (LCPV) کمتـر از یک مگاوات بوده است که اکثر آن توسط شرکت توليدات خورشيدی Entech که در دهه ۹۰ تاسـيس شده، میباشد. اگر چه در انتهای سال ۲۰۰۹ حدود ۷۰ فروشنده سيستمهای فوتوولتایيـک یافـت شده است [EPRI, 2009]، ولی با این حال CPV بخش بسيار کـوچکی از ایـن بـازار اسـت. درواقـع در پایـان سـال ۲۰۰۹ حدود ۷ گيگا وات انرژی از ماژولهای PV نصـب و در سراسـر جهـان توزیـع شـده اسـت. تـاکنون جهت گيری بازار CPV بيشتر به سمت مزارع خورشيدی و تاسيسات بزرگ بوده است. (بخـاطر لـزوم وجود تعقيب کننده نور) برای نصب این تاسيسات، سرمایه گذاری هنگفتی لازم است که ایـن اولـين مـانع ورود CPV بـه بـازار ميباشـد. درواقـع بـرای جـذب سـرمایه هـای هنگفـت در رابطـه بـا انـرژی خورشيدی، قابليت اعتماد بالا و دوام سيستم فاکتوری اساسی است که نياز به زمـان دارد. بعـلاوه قابليت رقابت بسيار بالای تکنولوژیهای PV و نقش آنها درصنعتی‌سازی و اقتصادی کردن، مانع بزرگ دیگری برای مواجهه با هر محصول جدید PV است که باید قيمتی کمتر از تکنولوژیهای موجود داشته باشد.

با هدف نشان دادن قابليت اعتمـاد و دوام تکنولوژیهـای مختلـف CPV، پـروژه ISFOC در اسـپانيا بـرای تست چندین MWp از سيستمهای متمرکزکننده فوتوولتایيک براه افتاد. دراین کارخانه‌های خورشيدی آزمایشی، صدها KWp از تکنولوژیهای مختلـف CPV بطـور پيوسـته کنتـرل و عملکـرد آنهـا مورد ارزیابی قرار ميگيرد. یک قدم مهم رو به جلو بـرای امکـان سـنجی تجـاری سـازی CPV، انتشـار استاندارد بين المللی شرایط طراحی و تایيد ماژولهای CPV و مجموعه های آن ميباشد. جهـت گيـری تسـتهای تعریـف شـده در اسـتاندارد IEC62108 بيشـتر بـه سـمت نشـان دادن دوام و قابليت اطمينان ماژولهای مختلف CPV ميباشد.

این متن تازه منتشر شده، مقاله مهمی برای گسترش  CPV مشتمل برتستهایی بسيار سختگيرانه تر از آنچه که برای ماژولهای مسطح انجام ميگيرد ميباشد و بـرای حصـول نتيجـه بـه زمـان بيشـتری (حدود یک سال) نيازدارد.

شکل زیر سیستمهای CPV در کارخانه Amonix نوادا-آمریکا را نشان می دهد.

بدليل اختلاف فاحش بين تکنولوژیهای مختلف CPV هر تکنولوژی باید بطور مستقل اعتبار خود را ثابت کند. همچنين بر اساس اعتبار و دوام سيسـتمها، مخـارج تـراز بنـدی شـده انـرژی (LCOE) پـارامتری است که بر اساس سنت بر کيلو وات ساعت متناوباً در ارزیابی اقتصادی سيسـتمهای PV اسـتفاده ميشود. این پارامتر نه فقط برای توليد انرژی بلکه برای پيچيدگيهای مـرتبط بـا دوره عمـر یـک نيروگـاه خورشيدی از زمان برآوردهای مالی ساخت نيروگاه تا انتهای عمر نيروگاه بایـد درنظـر گرفتـه شـود[Short et al., 2005]. این پارامتر همچنين برای نصب نيروگاه، مخارج حق العمل کاری، عملکرد و تعميرات، افت تـدریجی و عمر مفيد آن باید درنظر گرفته شود. این پـارامتر مقـدار متوسـط مجمـوع انـرژی توليـدی کـه در زمـان محاسبه براساس نرخ تورم و هزینه های مالی ارزشگذاری شده است را محاسبه مينماید. با شروع در نظر گرفتن این پارامتر برخی کمپانيهای CPV مدعی شدند که ميتوانند کمترین ميـزان LCOE را در سالهای آینده دربازار بوجود بياورند[Nishikawa & Horne, 2008].
یک مزیت بزرگ برای گرایش به CPV کاهش نياز به سرمایه گذاریهای بـزرگ ميباشـد. هـر دو صـنعت لایه های نازک و نيز ماژولهای استاندارد سيليکونی نيازمنـد سـرمایه گـذاریهای وسـيع ميباشـند. بـا کاهش مواد نيمه هادی، سرمایه گذاری اوليه نيز کاهش می یابـد. اگرچـه هـيچ کارخانـه CPV ثابـت نکرده است ولی افزایش CPV ها منطقی و نسبتًا آسانتر است و ميتواند رشد سریع بازار را تضـمين کند. برخی کارخانجات ظرفيت توليد دهها مگا وات را در سال ۲۰۰۹ با رشد از قبل تعيين شده زیادی برای سال ۲۰۱۰ اعلام کرده اند[Extance & Marquez, 2010]. از آنجا که سيستمهای CPV از اجزای زیادی تشکيل شده‌اند، با کاهش قيمت هر قطعه به یک صرفه جویی اقتصادی دست می یابيم. این امر با بدست آوردن یـک مقياس اقتصادی که آن نيز نتيجه افزایش سيستمهای نصب شـده ميباشـد قابـل استحصـال اسـت. برای اینکه از عهده هزینه هـای توليـد بـرآیيم برخـی از شـرکتهای سـاخت CPV بـه سـمت مـدلی از یکپارچگی عمودی بر روی زنجيره ارزش روی آورده اند. به این ترتيب که تعقيب کننـده هـای نـوری را ميسازند، اینورترها و قطعات دیگر را ميسازند، نگهداری محوطه تاسيسات را بعهده ميگيرنـد و حتـی پروسه ساخت سلولها را ایجاد ميکنند. در این مسير کمپانی هـای CPV بـه سـرعت مسـيری را کـه توسط سازنده های PV دنبال شده است می پيمایند .در واقع در صنعت متمرکز کننده های مسطح، برخی کمپانی های متخصص در توليد ماژول، ساخت سلول و ساخت تعقيب کننـده هـا هنـوز بـدون یکپارچگی کار ميکنند ولی برای گروههای بزرگتر، این پروسه درحال گسترش اسـت از پـالایش مـواد خام گرفته تا نصب تاسيسات برای رسيدن به کمترین قيمت.
در کنار سازندگان CPV و سيستمهای مربوطه، شرکتهای زیادی در زمينه ساخت قطعـات لازم بـرای تاسيسات کار ميکنند. بطور مشخص، بسياری از کارخانجات بر روی سـاخت سـلولهای خورشـيدی، لنزهای مخصوص و همچنين تعقيب کننده های مشخص متمرکز شده اند. CPV یک تکنولوژی است که از علم فوتو ولتایيک بيرون زده است[Extance & Marquez, 2010].

قيمت نصب KWp پيوسته رو به کاهش اسـت تـا بتوانـد بـا ماژولهـای C-SI و لایه‌هـای نـازک قابـل رقابت باشد. طيف وسيع تکنيکها و راه حلها موجب راهبری برخی از پيشروان ایـن صـنعت ميشـود و همينطور موجب حذف شرکتهای دیگر و یا برخی راه حلهای تکنيکی خواهد شد. بخاطر حجم بالای سرمایه گذاری لازم جهت تاسيس یک تکنولوژی رقابتی، برخی از این راهکارهای تکنيکی صرف نظر از عيوب تکنولوژیکی نميتوانند به لحاظ اقتصادی گسترش پيدا کنند.
آینده تکنولوژیهای CPV احتمالاَ در چند سال آینده با مقایسه مستقيم انرژی توليـدی از اولـين مـزارع بزرگ خورشيدی با تکنولوژیهای مختلف فوتوولتایيک در سایتهای مختلـف در سرتاسـر جهـان تعيـين خواهد شد.

 

بالای صفحه نسخه چاپی   کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات الکترونیک فطروسی می باشد خانه | تماس با ما | نقشه سایت
  این سایت توسط شرکت آسمان پیدایش تهیه شده است.