سلول خورشیدی سیلیکونی

 

سـلولهای خورشـيدی سـيليکونی بـا رانـدمان بالا از دهـه ۸۰ سـاخته شـده انـد [Green, 1987]. ایـن سـلولها در آزمایشگاه با تکنولوژی ميکـرو الکترونيـک و بـا کریسـتالهای بسـيارخالص سـاخته شـده انـد تابتواننـد بيشترین کارآیی را داشته باشند. برای سـلولهای خورشـيدی سـيليکونی بـازده ۲۷ درصد تحـت ۱۰۰x و بازده ۲۵ درصد تحت ۲۵۰x توسط شرکت Amonix بدست آمده اسـت [Yoon et al., 1994]. پروسـه سـاخت ایـن سـلولها گران است و هزینه نهایی ساخت آنها قابل مقایسه با سلولهای خورشيدی چنداتصـالی بـر اسـاس نيمه‌هاد‌‌ی‌های  III-V ميباشد. به همين دليل تکنولوژی سيليکونی دیگر برای ساخت CPV ها بـا ایـن مقدار تمرکز، بکار نميرود. شرکت sunpower این نوع از سلولهای خورشيدی را از ابتدای سـال ۲۰۰۰ تجاری سازی کرد ولی با گذشت زمان خط توليد خود را به ساخت مدل های دیگر ماژول خورشـيدی اختصاص داد. سلولهای سيليکونی هم اکنون در سيسـتمهای CPV بـا قـدرت تمرکـزی درحـدود ۱۰۰ واحد بکار ميرود. تکنولوژی استفاده شده در این سطح از تمرکز، نباید خيلی با اسـتاندارد سـلولهای خورشيدی تفاوت کند، زیرا یکپارچگی اقتصادی برای سيستمهای CPV باید حفظ شود. یک تکنولـوژی معين، اتصال از طریق شيارهای ليزر است (LGBC) که در آن اتصال فلزی شيارهای جلویی در حجـم ماده دفن ميشود. شکل این دندانه ها باعث کم شدن مقاومت اتصالات ميگردد درحاليکه فضای وسيع رابط نيمه هادی فلزی اجازه ميدهد که مقاومت الکتریکی بشدت کاهش پيدا کند.

Pulpit rock

 

شکل فوق مقطعی از سلولهای خورشیدی سیلیکونی LGBC را نشان می دهد.

طرح LGBC برای سلولهای خورشیدی توسط شرکت BP برای یک سطح صاف ماژول PV تجاری سازی شده است [Bruton et al., 1994]. برای نور متمرکز شده، این شرکت سلولهایی توسط این روش برای متمرکز کننده های اقلیدسی ۴۰x تولید کرد [Sala et al., 1998]. همچنین در مرکز Narec این سلولها ساخته شده و با روشهای مختلف تمرکز نور تا راندمان ۲۰ درصد گسترش داده شده است [Cole et al., 2009]. سلولهای خورشیدی استاندارد که با تکنولوژی چاپ سبز بدست می آیند و برای تمرکز یک واحد نور طراحی شده اند، راندمان آنها حتی برای ۲ تا ۳ واحد بسیار پایین می آید و آن بدلیل افتهای مقاومتی ناشی از مقاومتهای سری میباشد. هرچند برخی بهبودها ناشی از اصلاح روشهای طراحی مانند تغییر غلظت، آبکاری، عایق سازی خطوط و دیگر مراحل ساخت قابل دسترسی میباشد.

بالای صفحه نسخه چاپی   کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات الکترونیک فطروسی می باشد خانه | تماس با ما | نقشه سایت
  این سایت توسط شرکت آسمان پیدایش تهیه شده است.